Tabletki Allertec Wzf

chwilowy brak towaru

System od Polfa S.a. Warszawa

  • Zabezpieczenia: Leki przeciwalergiczne
  • Postać: tabletki
ALLERTECWZF (Cetirizini dihydrochloridum) 10 mg, tabletki powlekane Skład leku Jedna tabletka powlekana gromadzi: substancję czynną: 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku oraz substancje pomocnicze: laktozę jednowodną, celulozę mikrokrystaliczną, skrobię kukurydzianą, powidon K-25, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobię sodową, krzemionkę koloidalną bezwodną, sodu laurylosiarczan, hypromelozę, makrogol 6000. Opakowania 7 lub 10 tabletek powlekanych. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa Spis treści ulotki: 1. Co to jest lek AllertecWZF i w jakim celu się go stosuje 2. Zanim zastosuje się lek AllertecWZF 3. Jak stosować lek AllertecWZF 4. MoSliwe działania niepoSądane 5. Przechowywanie leku AllertecWZF 6. Inne dane 1. Co to jest lek AllertecWZF i w jakim celu się go stosuje Allertec WZF to lek przeciwalergiczny, który stosuje się: · w przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa; · w sezonowym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa; · w alergicznym zapaleniu spojówek; · w przewlekłej idiopatycznej pokrzywce. 2. Zanim zastosuje się lek AllertecWZF Nie naleSy stosować leku AllertecWZF w sytuacji: · nadwraSliwości na elementy leku, hydroksyzynę albo pochodne piperazyny, · krańcowej niewydolności nerek (klirens kreatyniny poniSej 10 ml/min). Zachować szczególną ostroSność stosując lek AllertecWZF · w trakcie użytkowania leku nie naleSy przekraczać zaleconych dawek - patrz punkt 3 „Jak stosować lek Allertec WZF”. · Przed planowanym wykonaniem testów alergicznych, lek naleSy odstawić na 3 dni. · podczas użytkowania leku naleSy unikać przyjmowania alkoholu ze względu na moSliwość sumowania się działania na ośrodkowy układ nerwowy. · Zaleca się zachowanie ostroSności podczas jednoczesnego stosowania leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, np. Leków uspokajających. Stosowanie leku Allertec WZF z jedzeniem i piciem Pokarm ogranicza szybkość wchłaniania leku, nie ogranicza natomiast stopnia jego wchłaniania. Zachowanie szczególnej ostroSności u niektórych szczególnych grup stosujących lek użytkowanie leku Allertec WZF u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (albo) wątroby w sytuacji krańcowej niewydolności nerek użytkowanie leku jest przeciwwskazane. U pacjentów z umiarkowaną albo cięSką niewydolnością nerek konieczna jest modyfikacja dawkowania - patrz punkt 3 „Jak stosować lek Allertec WZF”. U pacjentów z niewydolnością wątroby modyfikacja dawkowania nie jest konieczna. CiąSa Przed użyciem kaSdego leku naleSy poradzić się lekarza. Lek moSe być wykorzystywany w ciąSy wyłącznie w sytuacji zdecydowanej konieczności. Karmienie piersią Przed wykorzystaniem kaSdego leku naleSy poradzić się lekarza. Nie naleSy stosować leku w trakcie karmienia piersią, poniewaS cetyryzyna przenika do mleka damskiego. Prowadzenie pojazdów i obsługa urządzeń Leki przeciwhistaminowe mogą u niektórych pacjentów wywoływać senność. W przypadku używania leku w zalecanych dawkach nie stwierdzono wszakże znacznego wpływu na sprawność psychofizyczną, jednak zaleca się zachować ostroSność w trakcie prowadzenia pojazdów i obsługiwania oraz nie stosować dawek pokaźniejszych niS zalecane. Cetyryzyna moSe nasilać działanie alkoholu i leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy. WaSne informacje o niektórych składnikach leku Allertec WZF Lek gromadzi laktozę; jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Używanie innych leków · Nie obserwowano oddziaływania (interakcji) cetyryzyny z innymi lekami, takimi jak pseudoefedryna, cymetydyna, ketokonazol, erytromycyna, azytromycyna, diazepam. · Stwierdzono niepokaźne zmniejszenie szybkości wydalania cetyryzyny z organizmu w trakcie jednoczesnego przyjmowania teofiliny (lek użytkowany m. In. W astmie oskrzelowej) w dawce 400 mg na dobę. · Cetyryzyna moSe nasilać działanie leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, np. Leków uspokajających. · Jednoczesne stosowanie cetyryzyny i rytonawiru (lek używany w zakaSeniu wirusem HIV) w dawkach wielokrotnych nasila działanie cetyryzyny. 3. Jak stosować lek AllertecWZF Allertec WZF naleSy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza albo informacją przekazaną w tej ulotce. W przypadku wątpliwości naleSy skontaktować się z lekarzem. Stosować doustnie. Dorośli i dzieci w wieku powySej 12 lat: 10 mg (1 tabletka powlekana) raz na dobę. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 mg (1 tabletka powlekana) raz na dobę albo 5 mg (pół tabletki powlekanej) dwa razy na dobę. Dzieci o masie ciała mniejszej niS 30 kg: 5 mg (pół tabletki powlekanej) na dobę. Dzieci w wieku poniSej 6 lat: U dzieci w wieku poniSej 6 lat zaleca się używanie cetyryzyny w postaci kropli lub syropu. Pacjenci w podeszłym wieku Nie ma danych wskazujących na konieczność zmniejszenia dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku, jeSeli czynność nerek jest prawidłowa. Pacjenci z umiarkowaną albo cięSką niewydolnością nerek Dawkę leku ustala lekarz indywidualnie dla kaSdego pacjenta, w zaleSności od stopnia niewydolności nerek. W głównej mierze stosowane dawki: · łagodna niewydolność nerek - 10 mg (1 tabletka powlekana) raz na dobę. · umiarkowana niewydolność nerek - 5 mg (pół tabletki powlekanej) raz na dobę. · cięSka niewydolność nerek - 5 mg (pół tabletki powlekanej) co drugi dzień. W przypadku krańcowej niewydolności nerek wykorzystywanie leku jest przeciwwskazane. Pacjenci z niewydolnością wątroby - modyfikacja dawkowania nie jest niezbędna. JeSeli mimo używania leku objawy nie ustępują, naleSy skonsultować się z lekarzem. W sytuacji wykorzystania obszerniejszej dawki leku AllertecWZF niS zalecana Po przyjęciu dawki cetyryzyny widocznie pokaźniejszej od zalecanej dawki dobowej odnotowywano: dezorientację, biegunkę, zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenic, świąd, niepokój ruchowy, uspokojenie, senność, osłupienie, przyspieszoną czynność serca, drSenie, zatrzymanie moczu. W razie przyjęcia obszerniejszej niS zalecana dawki leku, naleSy momentalnie zwrócić się do lekarza. Lekarz moSe użyć leczenie objawowe albo podtrzymujące. JeSeli od momentu zaSycia leku nie upłynęło więcej niS godzina, moSna rozwaSyć wykonanie płukania Sołądka. W sytuacji pominięcia dawki leku Allertec WZF Nie naleSy stosować dawki podwójnej leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 4. MoSliwe działania niepoSąinformacje Jak kaSdy lek, AllertecWZF moSe wywoływać działania niepoSąinformacje, chociaS nie u kaSdego one wystąpią. Następujące działania niepoSąinformacje występowały u przynajmniej 1% pacjentów otrzymujących cetyryzynę: - senność, zmęczenie, ból głowy, zawroty głowy (o niewielkim nasileniu); pobudzenie; - suchość w jamie ustnej, ból brzucha, nudności, biegunka, zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa. Donoszono o pojedynczych przypadkach takich działań niepoSąinformacji jak: - zmniejszenie liczby płytek krwi; - nadwraSliwość, wstrząs anafilaktyczny (objawy: zaburzenia krąSenia, spadek ciśnienia tętniczego, duszność, obrzęki, świąd, pokrzywka); - pobudzenie, agresja, dezorientacja, depresja, omamy, bezsenność, tiki; - drgawki, zaburzenia smaku, zaburzenia ruchu, mimowolne ruchy kończyn i ciała, parestezje (mrowienie, drętwienie), omdlenie, drSenie; - zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacyjne ruchy gałek ocznych; - przyspieszenie czynności serca; - biegunka; - zaburzenia czynności wątroby (rozszerzenie dynamiczności enzymów wątrobowych, zwiększenie stęSenia bilirubiny) - typowo ustępujące po odstawieniu leku; - świąd, wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (objawy: obrzęk twarzy albo gardła mogący utrudniać oddychanie) - jeSeli takie objawy wystąpią, naleSy natychmiast skontaktować się z lekarzem; - trudności w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu; - ogólne osłabienie, złe samopoczucie, obrzęk; - zwiększenie masy ciała. U niektórych osób w czasie wykorzystywania leku Allertec WZF mogą wystąpić inne działania niepoSąinformacje. W przypadku wystąpienia działań niepoSąinformacji, takSe niewymienionych w tej ulotce, naleSy poinformować o nich lekarza. 5. Przechowywanie leku AllertecWZF Przechowywać w temperaturze poniSej 25oC. Bronić od światła i wilgoci. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie naleSy stosować leku AllertecWZF po upływie terminu waSności zamieszczonego na opakowaniu. 6. Inne informacje W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji naleSy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Warszawa tel. (22) 691 39 00 Data opracowania ulotki: 21.04.2008

Najlepsze. Leki przeciwalergiczne taniej. Ostrzegamy - ochrona pierwszej klasy.